รถเข็นของฉัน item - 0.00 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

รวม: 0.00 บาท

ส่งฟรี 40 กม. จากร้าน

ชำระเงิน สะดวก ง่าย ปลอดภัย

ไม่พอใจคืนสินค้าได้ที่ร้าน

ประสบการณ์มากว่า 40 ปี

VPROOF820 ปูนปรับระดับด้วยตัวเอง 25kg.

มุมมองเพิ่มเติม

VPROOF820 ปูนปรับระดับด้วยตัวเอง 25kg.

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

469.00 บาท

รหัสVF402196

ยี่ห้อVPROOF

ขนาด/นน.25 kg.

ราคา/ถุง   **สินค้าชนิดนี้ไม่รับเปลี่ยนและคืน**


รายละเอียด

***ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว***

***ส่งฟรี 40 กม.จากร้าน พร้อมลงสินค้าข้างรถเท่านั้น***  (หลังจากได้รับการคอนเฟิรม์รายการสั่งซื้อจากพนักงานขาย จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ภายใน1-3 วัน)

***เกิน 40 กม. มีค่าจัดส่ง/บรรทุก*** (รอแจ้งค่าส่งหลังจากได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ)

***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

***เปลี่ยน และคืนสินค้าได้ที่ บจก.กิจศิริซีเมนต์ ภายใน 7 วัน พร้อมใบกำกับภาษี และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม

(สินค้าบางรายการไม่สามารถรับเปลี่ยน และคืนได้)


VPROOF820 ปูนเทปรับระดับด้วยตัวเอง หนา 7 - 20 มม.

 

VPROOF 820 SELF THICK
 
คุณสมบัติพิเศษ
  1. สำหรับเทปรับระดับพื้นที่เป็นแอ่ง ให้ได้ระดับเสมอกัน
  2. สามารถปล่อยเปลือยหรือมีวัสดุปิดทับผิวหน้าได้
  3. ยึดเกาะกับพื้นผิวเดิมได้ดี
  4. ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ สามารถเททับหน้าผิวคอนกรีต  ที่ต้องการปรับระดับ

คุณสมบัติ

Vproof 820 Self Thick เป็ นซีเมนต์โพลิเมอร์เทปรับระดับด้วยตนเอง (Self-levelling Mortar) สำ หรับพ้นื ภำยในและภำยนอกใชง้ำนง่ำยเพยีง ผสมน้ำ สำมำรถเททับหน้ำผิวคอนกรีตที่ต้องกำร ปรับระดับที่มีควำมหนำ 7-20 มม.โดยไม่ปูวสั ดุทบั หนำได้

 

ลักษณะการใช้งาน - เหมำะสำ หรับปรับระดบั พ้นืผวิคอนกรีต ภำยใน-ภำยนอก ที่ต้องกำรควำม เรียบ เช่น พ้นื สำ นกังำน ห้ำงสรรพสินค้ำ ที่จอดรถ คลังสินค้ำ โรงงำน ระเบียง ทำงเดิน สำมำรถปู ทบั หนำ้ไดด้ว้ยวสั ดุต่ำงๆไดเ้ช่น พรม กระเบ้ือง ปำร์เก


บริเวณที่ใช้
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 
อัตราการใช้งาน
1.7 กก./ ตร.ม./ 1 มม.
 
ขนาดบรรจุ
25 กก.
 
 

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: VPROOF820 ปูนปรับระดับด้วยตัวเอง 25kg.